اندکی دليری بايد

داريوش همايون

   ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنيم که همه چيز ممکن است، به شرط آنکه در راستای بد‌تری باشد. ديگر می‌توان هر سخنی را هر اندازه جنايتکارانه باشد (و به قول تاليران "بد‌تر از جنايت، اشتباه") گفت و هر سياستی را هر اندازه اشتباه باشد (در اين مورد بد‌تر از اشتباه، جنايت) در پيش گرفت. می‌توان در تعريف ناشايستگی باز هم پائين‌تر رفت و بالا‌ترين سمت‌های اجرائی را به نا آگاه‌ترين اوباش سپرد. می‌توان کار کشور را به استخاره و سرکتاب وا نهاد و پول مردم را در فرهنگ امامزاده ريخت. می‌توان مداحان را مهم‌ترين شخصيت‌های فرهنگی کرد. حتی می‌توان تا آنجا رفت که وظيفه هيئت وزيران را فراهم کردن شرايط ظهور قرار داد و خود را حکومت منتظر ناميد؛ می‌توان ايران را با سه هزار سالی افتخارات تاريخی، کشور امام زمان شمرد.

   اين برهم ريختگی که به حد chaos (خلاء و آشفتگی پيش از آفرينش در ميتولوژی يونانی) می‌رسد از نشانه‌های پايان يک دوران است و از آن نمی‌بايد هراسان شد. جامعه‌های بشری معمولا پايان نمی‌يابند، بويژه ملت جانسختی مانند ايران؛ و می‌توانند گاهگاهی باززائی را تجربه کنند، باز بويژه ملت پرمايه‌ای مانند ايران. ما در پائين‌تر‌های اين مارپيچ سقوط می‌توانيم اميدوار باشيم. دوره‌های باززائی در بحران و کائوس نطفه می‌بندند. هنگامی که همه چيز بهم ريخته، و در نتيجه رواست، روان‌های دلاور بهتر می‌توانند به ريشه‌های تباهی بروند؛ و جامعه در عين گردن نهادن به بد‌ترين و پست‌ترين‌ها چنان از "وضعيت" خود بهم بر می‌آيد که پيشرو‌ترين لايه‌های اجتماعی آمادگی بيرون رفتن از خرد متعارف conventional wisdom را می‌يابند. (در هرچه به پيشرفت و بهروزی جامعه مربوط می‌شود تکيه را می‌بايد بر آن لايه‌های اجتماعی گذاشت. آنها که پيوسته دم از واپسماندگی توده‌ها می‌زنند، يا تن به هرچه هست می‌دهند و پرده‌ای بر بی عملی خود می‌کشند، و يا به بهره برداری سياسی از نيرو های واپسماندگی دلخوش‌اند. هردو آنها نه غم توده‌ها که غم خود را می‌خورند. مسئله در بالا بردن توده‌هاست. با خرسند بودن به پائين‌ترين مخرج مشترک، می‌بايد درهای پيشرفت را نيز مانند درهای آزاد انديشی بست، چنانکه جامعه‌های اسلامی، چه شيعه و چه سنی، از هشتصد سالی پيش بستند.)

   اکنون ما در پيشرو‌ترين لايه‌های اجتماعی ايران نشانه‌های ترديد ناپذير اين بهم برآمدن را می‌بينيم. آن توده امام زمانی همچنان گشايش در زندگی روزانه را بجای ميدان انديشه و سياست، در پيرامون ضرايح بزرگ و کوچک، و در ژرفای چاه‌های تازه و کهن می‌جويد؛ ولی آنان که در همه جامعه‌ها گشاينده راه‌هايند زير فشار واقعيات سرانجام دارند به خود می‌آيند. آشنائی با انديشه‌های تازه، اساسا غربی، از يک سو و سرخوردگی سياسی ــ عاملی حتی مهم‌تر ــ از سوی ديگر، به آنان بی پروائی لازم را می‌دهد که در فضائی که از سنگينی مذهب به خرافات افتاده است بت شکنی کنند. زنان و مردانی که دو دهه و بيشتر، يا از بيم مذهب رايج و يا به اميد بهره برداری از آن دنبال سراب اصلاح سياسی و دينی افتادند امروز جرئت آن را يافته‌اند که پيش از هر چيز به ورشکستگی خود اذعان کنند که بزرگ‌ترين سرمايه خواهد بود.

   در لابلای بحث‌های آنان يک پيام به روشنی تکرار می‌شود: ساختن با انديشه دينی در صورت فراگير خود، و راه آمدن با روند مسلط روز به آنها نه آبرو و باورپذيری credibility داده است، نه قدرت، و نه حتی امنيت. آن انديشمند اسلامی که همه در تکاپوی آشتی دادن جزم دگرگون نشدنی مذهبی با پويائی ناگزير اجتماعی می‌بود و در قبض و بسط شريعت راهی به ميانه می‌جست، تا در قم به لت و کوب (اصطلاح دری بجای ضرب و شتم) کسانی که مکانيسم قبض و بسط را بهتر از همه می‌شناسند دچار نيامد، به مکاشفه خود نرسيد. قبض و بسط بستگی به پرزوری و کم زوری دارد و راه انديشمندی اسلامی به طلبه‌های آنچنانی قم می‌رسد. چاره در انديشمند مسلمان بودن است ــ برای هر که بخواهد در دين نياگانی پابرجا باشد. در بازی با دين هميشه دست قوی‌تر با آخوند‌هاست. انديشه مندان اسلامی در يک دوره پانزده ساله، "هرمنيوتيک" (تاويل شناسی) را برای سازگار کردن جزم مذهبی هزار و پانصد ساله با جهان امروز تا جائی که می‌شد پيچاندند و پيوسته به بن بست کتاب و سنتی برخوردند که تاويل بردار نيست و با زباناوری و "مبالغه مستعار" نمی‌توان از آن گذشت. آنها يکايک به نتيجه منطقی پژوهش‌های خود می‌رسند: دين را می‌بايد از قدرت جدا کرد و از عرصه عمومی به وجدانيات فردی برد وبه زبان ديگر همان رفتار گزينشی را، در راستای ديگر، با دين داشت که آخوندهای دنيا دار دارند. در اين هيچ مبالغه نيست که زنجير دين از انديشه سياسی ايران باز شده است و جوانه‌های دورانی تازه از زمين بارور نيهيليسم و کائوس آخرزمانی سربر زده است (گاه گريزی از دست زدن به لاتين و يونانی نيست.)

   از اين پس بر نويسندگان و سردبيران است ــ در هرجا سانسور حکومتی نيست ــ که بيش از اندازه پروای حساسيت پاره‌ای خوانندگان خود را نکنند و بگذارند گل‌های معنی در بوستان سخن آزاد بشکفد. کوشنگان و روشنفکران تا نتوانند آزاد بينديشند و آزاد سخن بگويند جامعه از گنداب اخلاقی و سياسی خود بدر نخواهد آمد. ما در دهه‌های گذشته بسر نمی‌بريم که از حکومت تا مخالفان، دلمشغولی مهم‌تر از بهره برداری و رعايت آن حساسيت‌ها نمی‌داشتند و دستشان با زبانشان يکی نمی‌بود. آنهمه رياکاری و سود جوئی در گنداب اخلاقی و سياسی کنونی افتاد و باورپذيری و امنيت بيشمارانی را از آنها گرفت. آن دهه‌های زندگی در دروغ که به چنين حقيقت زشتی رسيده است دست کم به ما بويژه در آزادی بيرون می‌بايد اندک دليری بدهد.

  نوامبر ۲۰۰۵
www.d-homayoun.info

نسخه قابل چاپ اين مطلب را برای دوستان خود •ای ميل• کنيد فهرست صفحه نخست