‏‏‏ زير سايه تهديد کشتار جمعی

داريوش همايون


‏‏ ‏ سه کشوری که رئيس جمهوری امريکا "دولتهای نابکار" ‏rouge‏ نامگذاشت به درجات گوناگون در کانون ‏توجه جهانی اند، هر کدام به درجه و نوبت خود. عراق، کره شمالی، و جمهوری اسلامی از سوی امريکا ‏سه کانون خطر برای جهان شناخته شده اند و تا بتوان ديد، آينده تحولات جهانی زير سايه سياستهای امريکا و ‏متحدان ش دربرابر اين سه دولت خواهد بود. سه عضو"محور شرارت " نام ديگر نابکاران، با هم تفاوتها و ‏هماننديهائی دارند.‏

‏  کره شمالی يک جهان "ارول" ‏Orwellی است ــ کمونيسم در صورت نهائی آن ــ که لنين و مائو احتمالا ‏می خواستند و نتوانستند و استالين خواست و توانست. اگر دوزخ را بر روی زمين بتوان تصور کرد چيزی ‏نزديک به کره شمالی خواهد بود. کمونيستها در کامبوديا از کشتار بيشتری برآمدند(تا ۵/١ ميليون تن از ٧ ‏ميليون جمعيت) ولی آن کشتار، بيش از آنچه در کره شمالی می گذرد به انقلاب فرهنگی و قحطی عمدی مائو ‏شباهت داشت؛ گشادن دست نادانترين عناصر جامعه بود تا هرکه را خودی نبود يا تصور می شد نيست از ‏ميان ببرند. نزديکی کامبوديای پل پت و چين مائو با کره شمالی سلسلهء "کيم" در رساندن يک برنامه ‏سوسياليستی به نتيجهء نهائی ناگزيرش بود که بينوائی و گرسنگی و پوسيدگی اجتماعی است. آنچه کره ‏شمالی را از آن دو متمايز می سازد، نبود عنصر هرج و مرج است. نظام، بهمان اندازه سراپا جنائی شده ‏است، ولی جنايت سازمانيافته و سيستماتيک هيتلری منهای عنصر جنون آميز و اهريمنی آن؛ و صرفا برای ‏نگهداشتن "نومانکلاتورا" برسرقدرت، و مجهز به تکنيکهای کنترل محض استالينی. (در"گولاگ" کره ‏شمالی دويست هزار ناراضی همراه همسرانشان در انزوای کامل رها شده اند که با خوردن ريشه گياهان و ‏درختان وهرچه می يابند، مرگ از گرسنگی را دورتر ببرند). مرگ از گرسنگی، بهرهء توده های مردمی ‏نيز هست که به حد" روبوت" پائين آورده شده اند. اما رهبر محبوب، فرزند رهبر بزرگ، در سغرش به ‏روسيه، ميزبانان خود را از تجمل امپراتوری شيوهء زندگی اش به شگفتی و شکايت انداخته بود. چپگرايان ‏و جمهوريخواهان خطاناپذير و طلبکار تاريخ و هميشه در سوی بازندهء آن، به اين واقعيتها اصلا اعتنا می ‏کنند؟

‏  عراق يک صورت خاورميانه ای و گانگستری جنائی کردن سرتاسری حکومت است، کشتن به عنوان ‏واکنش نخستين و راه حل نهائی؛ کشتن وزير در نشست کابينه و باشندگان يک شهردر خواب؛ کشتن يک تن با ‏چکاندن اسيد در چشمخانه و بمباران يک شهر با گاز کشنده؛ و اگر در شيوه های کنترل از کره شمالی کم می ‏آورد با درندگی بيشتر جبران ش می کند. کره شمالی در سرمای منجمد کننده نظام سياسی اش هيچ جائی برای ‏مضحکه ‏farce‏ نمی گذارد. عراق، شسته در خون، مضحکه را به پوچی ‏absurd‏ رسانده است. مقايسه ‏ای ميان چهره های رهبران کره شمالی و عراق، افعی دربرابر کفتار، بيش از يک معنای نمادين دارد. عراق ‏کشوری است که کودکان برای خوراک برنامه های تبليغاتی تلويزيون به گرسنگی و بيماری رها می شوند، و ‏در همان حال در دوازده ساله تحريمهای سازمان ملل متحد، چهل پنجاه کاخ رياست جمهوری ساخته اند که ‏هرکدام دهها ساختمان در پرديس(محوطه)های چند کيلومتری خود دارند. گوشه ای از شکوه و عظمت يکی ‏از آنها(ترکيبی از کاخ خسرو و کاخهای بابل، با رنگی از معماری دورهء اسلامی خودمان) در بازديد ‏بازرسان سازمان ملل متحد به پردهء تلويزيونها راه يافت و دهان بينندگان را از شگفتی باز نگهداشت. رژيم ‏کره شمالی در آن کشور همگن و يکپارچه از درون آسيب ناپذير است؛ رژيم عراق در آن موزائيک سرهم ‏بندی شده، مانند جمهوری اسلامی و به دلائل ديگر، همچون سنگی است که بر فنری نهاده اند. ‏

‏  جمهوری اسلامی يک نمونه کامل شدهء مافيا در حکومت و به عنوان حکومت است. طبيعی ترين شکلی که ‏يک حکومت اسلامی در يک جامعهء اساسا عرفيگرا و رو به پيشرفت می تواند به خود گيرد: فرو رفتن و ‏هر چه فروتر رفتن در دروغ و پليدی، گذاشتن پول بجای هر ارزشی، چنگ انداختن بر شريانهای جامعه، ‏مجاز شمردن هر ناروائی به نام مذهبی که از آن هر چه می توان بيرون کشيد و مانند موم در هر دستی می ‏پيچد؛ يک غدهء سرطانی که ارگانيسم را فرا می گيرد. رژيمی است که نه کارائی سرکوبگران کره شمالی را ‏دارد نه دست گشادهء خونسالاران عراق را، و در ترکيبی از تيمچه و حوزه ، ديواری از پول نفت برگرد ‏خود کشيده است؛ جامعه را فاسد می کند تا بپايد. دربرابر پيکر يک لخت کره شمالی و نمايش پر سرو صدا و ‏بيروح عراق، جمهوری اسلامی جنب و جوش لاشهء کرم گذاشته ای را دارد که از هر گوشه بر می آماسد. ‏

‏  دولتهای "محور شرارت" که در وصف شان می بايد از عناصر رمان بهره گرفت، تنها نمايندگان نابکاری ‏و جنائی شدن حکومت نيستند. جهان سوم پر از مانندهای بيش و کم آنهاست. آنچه اين سه دولت را در رديف ‏نابکار ترين آورده است و برجسته ترين وجه اشتراک شان بشمار می رود حتا تلاش خستگی ناپذيرشان برای ‏دستيابی به سلاحهای کشتار جمعی نيست؛ قصد آنها به شانتاژ اتمی است. آنها می خواهند جهان را گروگان ‏بگيرند. طبيعت اين حکومتها و فرمانروايان شان چنان است که سلاحهای کشتار جمعی بويژه سلاح هسته ای ‏بی ترديد از سوی آنها به عنوان وسيله باجگيری بکار خواهد رفت. کره شمالی هم اکنون دست به چنين شانتاژ ‏اتمی زده است. در دستهای صدام حسين و موجوداتی مانند رئيس جمهوری پيشين جمهوری اسلامی چنين ‏سلاحهائی ابعاد خطرناکتر و زشت تری به خود خواهد گرفت. کسانی هستند که هند و پاکستان را به رخ می ‏کشند و می پرسند چرا جمهوری اسلامی نه؟ اما هند يک دمکراسی است و پاکستان با هند روبروست که تا ‏کنون در سه جنگ از آن شکست خورده است. هنديها از ترس چين و پاکستانيها از ترس هند اسلحه اتمی ‏ساختند و هيچ کدام به آن نياز ندارند. مانندهای عراق و جمهوری اسلامی چه می گويند؟

‏* * *

‏   اکنون امريکا برخود گرفته است که با تهديد اين سه کشور مقابله کند. از ميان آنها کره شمالی در بحرانی ‏ترين موقعيت است. رژيم پيونگ يانگ همه قراردادها را زير پاگذاشته به همه تعهدات خود پشت کرده است. ‏با بکار انذاختن نيروگاههای اتمی و بيرون آمدن از عهدنامه های منع گسترش سلاحهای هسته ای و موشکی، ‏سخت ترين چالشی را که می تواند عرضه کرده است. با اينهمه احتمال حمله به آن کشور از ديگران، حتا از ‏جمهوری اسلامی، کمتر است. کره شمالی جز يک صنعت نظامی هيچ ندارد و پاک در برآوردن ابتدائی ترين ‏نيازهای مردم درمانده است. مردم کره شمالی در همسايگی برادران جنوبی خود که چهارمين اقتصاد بزرگ ‏آسيا را ساخته اند با گرسنگی دست به گريبان اند. برای يک رژيم در سراشيب سرنگونی، گرفتن هر مقدار ‏کمک از ديگران حياتی است. بهمين ترتيب، تحريم اقتصادی، اگر کار به آنجا بکشد، مرگبار خواهد بود. ‏امريکا دربرابر کره از همکاری همسايگان نيرومند آن و قدرتهای منطقه ای برخوردار است. چين و روسيه ‏و کره جنوبی و ژاپن به درجات مختلف آماده کمک به کاهش بحران اند.‏

‏  در سازمان ملل متحد نيز دست امريکا در اين بحران بر خلاف عراق بسيار نيرومند تر است. راههای زيادی ‏برای متقاعد کردن رژيمی که نوميدانه به کمک خارجی برای زنده نگهداشتن جمعيت خود نياز دارد هست و ‏به خوبی احتمال دارد که سرانجام بازگشت پيونگ يانگ را به عهدنامه ها و باز گرداتدن ناظران کميسيون ‏انرژی بين المللی بيابند. ولی پس از همه اينها شانتاژ کره شمالی کارساز شده خواهد بود و در اينجاست که ‏منطق سياست امريکا دربرابر عراق آشکارتر می شود. از نظر امريکائيان، عراق کره شمالی بعدی است ، ‏نه در گوشهء دور افتادهء آسيای شمال باختری بلکه در استراتژيک ترين منطقهء جهان. کره شمالی ديگر حتا ‏از انديشهء گرفتن کرهء جنوبی نيز افتاده است. جاه طلبی عراق صدام حسين از ايران تا هرجا را که چشمش ‏در خاور ميانه می بيند دربر می گيرد. اين ملاحظه در کنار مقاصد ثابت شدهء صدام حسين در تسلط بر منابع ‏نفتی خليج فارس(هجوم به ايران و تصرف کويت) روشن ترين توضيح بر اصرار امريکا بر نابود کردن رژيم ‏عراق تقريبا بهر بهاست.‏

 ‏  نابود کردن رژيم صدام حسين(او چنان تسلط هيتلر آسائی بر کشورش دارد که حتا از رژيم بعثی نمی توان ‏سخن گفت) جز با يک جنگ خارجی امکان ندارد. خيزش مردمی و حتا کودتا را می بايد از مقولهء محالات ‏شمرد. عراق کشور صد در صد رای موافق است ــ در روز رای گيری بی معنی برای رياست جمهوری ‏سلسله ای، يکی هم از هژده ميليون جمعيت به خود اجازه نمی دهد که بيمار شود. بهای هر چه بر ديکتاتور ‏ناخوش افتد چنان سنگين است که سالهاست هيچ کس جرات ش را نيافته است. رژيمی است که دامادهای ‏رئيس جمهوری را همراه نوه های خرد سال او دربرابر چشمان دختران ش می کشند؛ وهمين بس که ديکتاتور ‏در نگاه کسی سايه ای از ترديد ببيند تا فرمان کشتن او را بدهد ــ اگر خودش جابجا در بهترين سنت شيکاگوی ‏دههء بيست، او را به اصطلاح گانگسترهای زمان "يخ نزند." مانند کره شمالی، هر راهی از درون بر ‏عراقيان بسته است. (در امريکا اين فکر پيش آمده بود که چين را راضی کنند که درها را بر گريزندگان کرهء ‏شمالی بگشايد تا رژيم در گريز همگانی مردم، مانند آلمان شرقی و آلبانی سيزده سال پيش، فروريزد).‏

‏  در دنبال کردن سياست تغيير رژيم در عراق؛ چنانکه جمهوری اسلامی، امريکائيان به بيش از برطرف ‏کردن تهديد سلاحهای کشتار جمعی نظر دارند. پيکار با تروريسم اسلامی، که از روی ادب تروريسم بين ‏المللی می نامند، گوشهء ديگر اين سياست است. جمهوری اسلامی و عراق به ترور به عنوان يک ابزار ‏معمولی سياست و ديپلماسی می نگرند. جمهوری اسلامی بويژه در اين زمينه به زياده روی های بيسابقه ‏افتاده است. برافتادن چنين رژيمهائی دست تروريستها را در همه جا ناتوانتر خواهد کرد. ولی امريکائيان ‏بازبه دورتر می نگرند. استراتژی دراز مدت امريکا در پيکار با تروريسم اسلامی، دوران جنگ سرد را به ‏ياد می آورد.‏

‏  در نيمهء دهه چهل، جرج کنان استراتژی"جلوگيری" اتحاد شوروی را پيش نهاد که در دههء هشتاد با ‏استراتزی"واپس نشاندن" ريگان جانشين شد. سياست دفاعی ايستادگی جای خود را به سياست تعرضی درهم ‏پيچيدن داد که به فروپاشی امپراتوری شوروی کمک قاطعی کرد. اکنون رايزن امنيتی کاخ سفيد "کاندولسا ‏رايس" استراتژی دوسری را در روياروئی با تروريسم اسلامی پيش نهاده است. از يک سر امريکا به خود ‏حق می دهد که منتظر وارد شدن ضربت نماند و به حملات پيشگيرانه دست بزند(عراق). از سر ديگر بطور ‏فعال به دمکراتيک شدن کشورهای منطقه (پيش از همه ايران) کمک برساند. مصر وعربستان سعودی در ‏اين استراتژی جای ويژه ای دارند. اين هر دو دوستان امريکا بشمار می آيند و بيشترينه ای که از امريکا ‏درباره آنها بر می آيد اقدامات غير مستقيم است. امريکائيان اميدوارند که با برانداختن صدام حسين، خود را ‏از بستگی بهر دو رژيم آزاد کنند و آنان را به تجديد نظر در روشهاشان وادارند.‏

‏  با همه شهرت تروريستی عراق و جمهوری اسلامی، خاستگاه تروريسم اسلامی در مصر و عربستان ‏سعودی است. ديکتاتوری نظامی-امنيتی مصر با تسليم ايدئولوژيک به سلفيان، توانسته است خطر تروريسم ‏اسلامی را از خود به امريکا و اسرائيل برگرداند. سيل ادبيات و تبليغات زهراگينی که از دانشگاهها و رسانه ‏های همگانی مصر به سرتاسر خاورميانهء عربی(همان بهتر که به عربها واگذاشته شود) جاری است بهترين ‏زمينه ساز تروريسم از فلسطين تا پاکستان است. کشوری که زمانی مشعل فروزان انتلکتوئلی جهان عرب ‏بود امروز به چنان پايهء فرهگی رسيده است که بزرگترين نويسندهء برندهء جايزهء نوبل آن به ضربهء کارد ‏اسلامگرايان زخمی می شود و روشنفکر مقدم آن را مرتد و همسرش را بر او حرام می شمارند و او به ‏گريز از کشورش ناگزير می شود ــ همه در ميان قبول عام و در پناه حکومت.‏

‏  عربستان سعودی در اختيار وهابيان، با ميلياردهای نفتی خود خزانه دار دهها هزار گروه و مدرسه در ‏جهان اسلامی است(همان بهتر که به اسلاميان واگذاشته شود) که مغز ميليونها را با ياوه های خطرناک می ‏انبارند و آموزه های مرگبار شان تا بهشت آرامش و رواداری بالی رسيده است. هر دو کشور دربرابر بنياد ‏گرايان خود آسيب پذيرند. دمکراسی برای انها بيشتر به تسلط قانونی و رسمی راديکاليسم اسلامی خواهد ‏انجاميد. استراتژی امريکا دست کم در اين دو کشور "دوست" خود با دشواريهای حل نشدنی روبرو خواهد ‏بود. در هرجای ديگر نيز امريکائيان می بايد منتظر دشواريها، از جمله کارشکنی دوست و دشمن باشند.‏

‏  با اينهمه امريکائيان به کاميابی خود در دراز مدت خوشبين اند. کمک به دمکراتيک کردن سرزمينهای ‏اسلامی، هر چه هم در بيشتر آنها ناممکن به نظر آيد، تنها در چشم مانندهای چپ تراژيک ايران ناپسند می ‏نمايد؛ و کشتن رهبران القاعده در يمن يا حمله به عراق را بسيار کسان، از جمله در ميان توده های مردم ‏ايران، دربرابر رفتار القاعده و صدام حسين می نهند. از اين گذشته آنها جنگ سرد را دربرابر دشمنی به ‏مراتب سهمگين تر از اسلاميان قرون وسطائی گذشته نگر، اگرچه دست يافته به سلاحهای کشتار جمعی و ‏آماده خودکشی، بردند. اسلام راديکال با همه خطر خود، سر در نشيب دارد. اين تمدنی است به پايان راه ‏رسيده که چاره ای برای آن جز همگام شدن با جهان امروز نيست. همه نيروهای ترقی برضد آن درکارند. ‏پيام مرگ و ويرانی آن از مرگ خودش خبر می دهد. سرکنده ای است که در دست و پا زدنهای احتضار ‏بهرجا خون می پراکند. ‏

‏* * *‏

‏  چه کسائی خوش شان بيايد و چه نيايد، واقعيات شرايط جهانی چنان پيش آورده که امريکا به صورت گونه ‏ای ژاندارم در چار گوشه جهان پديدار شود. تا ده پانزده سالی پيش شوروی هم می بود و دو کشور به رقابت ‏يکديگر در هر جا تخم فساد می پراکندند و بسياری از ناپسند ترين رژيمها را بر ملتها تحميل می کردند و گاه ‏و بيگاه به سرزمينهای ديگران می تاختند تا به دست حريف نيفتد. فرانسه در گوشهء خودش، در افريقای ‏باختری، يک شکارگاه اختصاصی داشت با اقتصادهای زائدهء "متروپل" و لشگر کشی های گاهگاهی ــ هنوز ‏هم به درجهء کمتری چنين است و هيچ کس از فرانسه نمی پرسد در افريقا چه می کند؟ کشورهائی درپی ‏سلاحهای هسته ای می بودند و چندتائی بدان دست يافتند. دنيائی بود که چون پايان يافته هيچ کس نمی بايد ‏حسرت ش را بخورد. امروز جهان يک ابر قدرتی است و به اين دليل بدتر نشده است. جنگ هنوز روی می ‏دهد ولی نه مانند ويت نام به دليل جلوگيری از گسترش کمونيسم است نه مانند افغانستان به دليل جلوگيری از ‏گسترش نفوذ يک قدرت بالقوه متخاصم. در دهه نود امريکائيان برای بيرون راندن نيروهای متجاوز عراق از ‏کويت؛ و به اصرار اروپائيان برای جلوگيری از کشتار و پاکشوئی قومی در يوگوسلاوی پيشين؛ و برای ‏پايان دادن جنگ داخلی سومالی به نيروی نظامی متوسل شدند. در نخستين سالهای سده تازه به تلافی حمله ‏فاجعه بار تروريستی القاعده جاگير شده در افغانستان به آن کشور حمله بردند و اکنون در تدارک جنگ دوم و ‏قطعی با عراق هستند. ‏

‏  واقعيت آن است که پس از فروپاشی شوروی وايو(خلا)ئی در جهان پيدا شد که ناچار می بايست پرشود. ‏اروپا به خود مشغول و نا آماده است و ناتوانی اش را در يک ديپلماسی تاخيری می پوشاند. ديگران به خود ‏مشغول تر و نا آماده تر، دنبال هر کمترين سودی هستند که از خطرناکترين معاملات هم شده ببرند. سازمان ‏ملل متحد، هست و بهانه خوش ظاهری برای هيچ کار نکردن. سازمانی است بيشتر از دولتهای جهان ‏سومی، يک قلم 56 کشور اسلامی، عموما نمونه های فساد و زورگوئی به مردم خود و هر که زورشان ‏برسد و بسياری از ايشان آمادهء دست زدن به تروريسم و کمک به تروريستها. از سازمان ملل متحد جز ‏نگهداری وضع موجود و بدتر شونده انتظاری نمی رود، مگر آنکه نيروئی به صورت يک يا چند قدرت ‏بزرگ پشت سر آن باشد. در بحث قطعنامه ١۴۴١ ( بازرسی بی قيد و شرط از عراق) سه عضو دائمی ‏شورای امنيت آنقدر سر دواندند که امريکا تهديد کرد سازمان ملل متحد را به روز جامعه ملل خواهد انداحت و ‏در آن اثنا عراقيها طبعا فرصت يافتند که بيشتر پنهان کاری کنند. (از مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنی ‏هم نمی توان گفت که همان جامعه ملل سالهای ميان دو جنگ است).‏

‏  کسانی که از مداخلهء امريکا انتقاد می کنند می بايد تا پايان خط فکری خود بروند. در اين جهانی که ‏تروريسم يک رويداد روزانه است و سلاحهای کشتار جمعی بی دشواری زياد، سلاح بعدی تروريسم ‏خواهدبود و در اين جهانی که اگر به خود گذاشته شود گسترش سلاحهای کشتار جمعی ، از هسته ای تا ‏شيميائی و بيولولوژيک، بهر کشور کوچکی هم خواهد رسيد، آيا می توان به انتظار اقدامات سازمان ملل ‏متحد يا مانندهای فرانسه و روسيه و چين نشست؟ (همين تازگی از آپارتمان چند عرب در لندن "رايسين" ‏بدست آمد که خطرناکترين گاز کشنده است). دم از صلح و حقوق بشر زدن درست است ولی پشت سرش ‏چيست؟ صلح جويان در خيابانهای کشور های آزاد تظاهرات می کنند ولی پاسخ مانند های کره شمالی و ‏عراق کدام است؟ در سئول به تازگی هزاران تن گرد آمدند و دعای صلح خواندند. پاسخ آنها در پيونگ يانگ ‏با تظاهرات يک ميليونی به پشتيبانی از زيرپا گذاشتن عهدنامه های بين المللی و گام نهادن بر لبهء پرتگاه اتمی ‏داده شد.‏

‏  در فاصلهء اشغال کويت و آماده شدن امريکائيان برای جنگ زمينی و در حالی که بمب افکنهای امريکا ‏ظرفيت واقعی جنگی عراق را خاکستر می کردند صدها شخصيت و گروه صلح جو به بغداد رفتند و خوراک ‏تبليغاتی برای تلويزيون عراق فراهم کردند و جز لبخند چيزی نگرفتند. هر ديدار با اهميت با تظاهرات صدها ‏هزار نفری عراقيان در پشتيبانی از اشغال کويت پاسخ داده شد. عراقيان با همه خواهش و تمنای مسالمت ‏جويان از جای خود تکان نخوردند، تا تانکهای امريکائی به حرکت درآمدند و آنگاه بود که نيروهای عراقی ‏گرانبار از تاراج خانه های کويتی، راه گريز در پيش گرفتند. هنگامی که يک طرف با منطق ويژهء خود ‏عمل می کند و ارزشها و کارکردهای ديگران، و پيشرفته تران، در چشمش جز نقطه ضعف هائی نيست که ‏می بايد بهره برداری شود، ناچار می بايد شيوه های ديگر تفکر و عمل را جستجو کرد.‏

‏  در بحران يک دو سالهء گذشته خاطرهء سالهای سی، سالهايی که به نقل از عنوان کتاب کندی(رئيس ‏جمهوری) "انگلستان خفته بود" بسيار يادآوری شده است. صدام حسين البته به گرد هيتلر نمی رسد. ولی ‏سلاح هسته ای هر معادله ای را بهم می زند. در آن سالها نيز اکثريتی در اروپای باختری تا پايان تلخ از شيوه ‏های مسالت جويانه، از مذاکره و ديپلماسی، هواداری کرد. "رنانی" و "آنشلوس" و "مونيخ" پشت سر هم ‏آمدند و ديکتاتور همچنان بر طبيعت خود رفت تا کار به جنگ جهانی و هولو کاست و از ميان رفتن صد ‏ميليون انسان کشيد. امروز را با هفت دهه پيش مقايسه نمی توان کرد ولی درس سياسی و اخلاقی يکی است: ‏کانون خطر را هر چه زودتر می بايد نابود کرد. اگر افغانستان القاعده را آزاد نکرده بودند امروز دنيا با ‏پاکستان القاعده و زرادخانهء هسته ای آن روبرو می بود، و با صدها هزار رزمنده از اندونزی تا مراکش که ‏کم و بيش آزادانه فعاليت می کردند و از ناتوانی امريکائی که به دوران کارتر بازگشته بود نيرو می گرفتند؛ ‏و لابد نروژی های صلح جو نيز زمانی در آينده بوش را به دريافت جايزهء صلح نوبل مفتخر می داشتنند. ‏

‏* * *‏

‏  ايران در اين ميانه کجاست؟ جمهوری اسلامی نه هنوز مانند کره شمالی به سلاح هسته ای دست يافته است ‏و نه از نظر دورنمای تغيير رژيم در وضع عراق است. اکنون بويژه با نيازی که امريکائيان به آرام ‏نگهداشتن پشت جبههء خود دارند و هزار دوست برای شان کم است، رژيم اسلامی هر چه هم به منافع ملی ‏ايران بی اعتنا، نمی تواند از آنچه بر عراق می گذرد ناخرسند باشد. نابودی صدام حسين اشگی به چشم هيچ ‏ايرانی نخواهد آورد و روابط دراز مدت جمهوری اسلامی با عناصر مهمی از مخالفان صدام حسين عاملی به ‏سود آن در آيندهء پس از ديکتاتور عراقی است. هر چند در اين باره مبالغه نمی بايد کرد و امريکائيان صد و ‏پنجاه هزار سرباز از ١٥ هزار کيلومتری نياورده اند که دست جمهوری اسلامی را در عراق نيرومند سازند.‏
آنچه اهميت دارد موقعيت ايران پس از فارغ شدن امريکا از بحرانهای کره شمالی و عراق است و در آن ‏هنگام است که يک مايه ء نگرانی ملی به مرکز توجه بين المللی خوهد رفت. ميهن ما روی يک بمب ساعتی ‏اتمی نشسته است و پس از دو عضو ديگر محور، نوبت جمهوری اسلامی خواهد رسيد.‏

‏  به گزارش طبقه بندی نشدهء سی. آی. ا. به سنا در بارهء گسترش سلاحهای کشتار جمعی به سنای امريکا که ‏در ١١ ژانويه ۲٠٠٣ انتشار يافته است جمهوری اسلامی با همکاری چين و شوروی پيشرفتهای مهمی در اين ‏زمينه کرده است و بسياری مولفه های لازم را برای ساختن سلاحهای هسته ای و شيميائی و زيست شناسی در ‏دست دارد. هم اکنون بمبها و گلوله های توپ برای پرتاب مواد کشندهء شيميائی و زيست شناسی آماده شده ‏اند و جمهوری اسلامی پس از توليد موشکهای برد متوسط دست به کار ساختن موشکهای قاره پيماست. ‏‏(برای خواندن گزارش می توان به ‏www.iranvajahan.com‏ نگاه کرد). ‏

‏  از ملی گرايان و چپگرايانی که از حق جمهوری اسلامی به دستيابی به وسائل "دفاع" از خود پشتيبانی می ‏کنند گذشته، هر ايرانی علاقه مندی که به بيش از گپ زدنهای وقت گذران به سرنوشت کشورش می انديشد ‏می بايد اين پرسش را بکند که رژيمی که هيچ نمايندگی از سوی مردم ايران ندارد چگونه می خواهد با ‏سرنوشت ملی بازی کند؟ در اين ترديد نمی بايد داشت که امريکائيان، به حق يا ناحق، نخواهند گذاشت ‏جمهوری اسلامی کره شمالی ديگری شود و اگر ديپلماسی به جائی نرسد می بايد بدترين احتمالات را داد.‏

ژانويه ۲٠٠٣‏