صفحه نخست | نوشته‌ها‏ | سخنرانی‌ها ‏| مصاحبه‌ها | پيوندها | ‏تماس

آرشيو مُصاحبه‌ها ۲

برای ديدن  و شنيدن فايل های زير احتياج به نصب

داريد

  بازگشت به صفحه اول مُصاحبه ها

 

 راديو صدای ايران: آقايان حسين مهری و شهريار آهی 

  پرسش‌ها و پاسخ‌ها در رابطه با
 فراخوان ملی برگزاری رفراندم

١٩ دسامبر ۲۰۰۴
۸۳  دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو ياران: آقايان عليرضا ميبدی و اسماعيل نوری‌اعلا 
  انگيزه امضا کردن يا امضا نکردن فراخوان رفراندم

١٠ دسامبر ۲۰۰۴
٦١ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

  تلويزيون ملی ايران: آقايان ضيا آتابای، مانوک خدابخشيان
 و فواد پاشائی

  منظور از طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندم

٩ دسامبر ۲۰۰۴
٥٤ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری  
  فراخوان ملی برگزاری رفراندم

  www.60000000.com  

۵ دسامبر ۲۰۰۴
۷۸ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای فرازمند 
  راه حل‌های آسان و نويدهای بزرگ

۲۳ سپتامبر ۲۰۰۴
۵۰ دقيقه‏‏‏‏‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری 
  پرسش‌ها و پاسخ‌ها

۷ سپتامبر ۲۰۰۴
۴۷ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو ياران: مُصاحبه با آقای فرهی و آقای نوری زاده 
 مشکل نيروهای مخالف

۳ سپتامبر ۲۰۰۴
۴۸ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری 
 وظيفه امروز ما

۳۱ اوت ۲۰۰۴
۴۸ دقيقه

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 تلويزيون راه آينده: مُصاحبه با آقای فرزاد فراهانی
  فعاليت های حزب مشروطه ايران

۲٩ اوت ۲۰۰۴
۴۴ دقيقه‏‏

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 تلويزيون کانال يک: مُصاحبه با آقای نادر صديقی
  از کجا آغاز کنيم ؟

۲۸ اوت ۲۰۰۴
۷۵ دقيقه‏‏

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 تلويزيون کانال يک: مُصاحبه با آقای شهرام همايون
  حمله احتمالی به ايران

۲۶ اوت ۲۰۰۴
۵۶ دقيقه‏‏

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 تلويزيون رنگارنگ: مُصاحبه با آقای سعيد بهبهانی
  از ديروز تا امروز

۱٩ اوت ۲۰۰۴
۱۵۷ دقيقه‏‏

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای حسين مهری 
 چهار گفتمان ، چهار نسل ايرانی

۴ اوت ۲۰۰۴
۴۰ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای سعيد قائم مقامی 
 نود و هشتمين سالروز انقلاب مشروطه

۴ اوت ۲۰۰۴
۲۷ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با بی‌بی‌سی: مشروطه سلطنتی يا مشروطه اسلامی؟
  
 ٣ اوت ۲۰۰۴  

 'در کشورهايی همچون ايران جمهوری دير يا زود قربانی ديکتاتوری می‌شود'

 راديو صدای ايران:  مُصاحبه با آقای حسين مهری 
 سياست های آمريکا در رابطه با ماجراجوی های جمهوری اسلامی

۲۵ ژوئيه ۲۰۰۴
۴٣ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران:  مُصاحبه با آقای حسين مهری
 ماجراجوی های جمهوری اسلامی و به خطر انداختن امنيت ملی

۲۵ ژوئن ۲۰۰۴
٣۷ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران:  مُصاحبه با آقای حسين مهری
 رويدادهای ايران در ارتبات با سياستهای امريکا و اروپا، ژاپن اسلامی، جهان- اسلامی،  سومی، خاورميانه ای

۲٦ آوريل ۲۰۰۴
۵۱ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران:  مُصاحبه با آقای حسين مهری
 حمايت پنهان جمهوری اسلامی از شورشيان عراق

۹ آوريل ۲۰۰۴
٣۱ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 کانال يک: آخرين لحظه  اتحاد يا همرائی (consensus)
(توافق بر سر اصول و ارزشها و قواعد بازی دمکراتيک)

۷ آوريل ۲۰۰۴
٣۶ دقيقه‏‏

 

برای ديدن مُصاحبه

28 kb/s Modem

128 Kb/s ADSL..‎

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 طبيعت و معجزه در فرهنگی شکست خورده

۷ آوريل ۲۰۰۴
۵۰ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو اسرائيل: گفتگو
 تلاشهای جمهوری اسلامی برای توليد بمب هستهای

۲۹ مارس ۲۰۰۴
۳۵ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 ميزگرد راديوفردا: دموكراسی و حقوق بشر  
  فدراليسم در قانون اساسی عراق و تاثير آن بر سرنوشت کردهای ايران
  داريوش همايون، احمد اسکندری، و علی کشتگر

۲۸ مارس ۲۰۰۴
۵۲ دقيقه‏‏‏‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
  مبارزات مردم ايران در سال ۱٣۸۲

۲٣ مارس ۲۰۰۴
۱۹ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 بی بی سی   نيم رخ: اگر نيمی از رخ ايران در ربع قرن گذشته را حوادث و رويدادها می سازند که در خبرها و گزارش ها می آيند، نيم رخ ديگر آن در زندگی تک تک مردمی آشکار می شود که در آن زيسته اند. ....

۱۷ مارس ۲۰۰۴
۲۲ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 بی بی سی   صدای شما:           دوشنبه ۱۵ مارس ۲۰۰٤
 روزنامه الکترونيکی، دريچه ای بر جامعه بسته درون و اجتماع پراکنده بيرون

 گزارش ويژه راديوفردا:
     پيآمد تصويب قانون اساسی موقت عراق، فدراليسم و تجزيه طلبی
 اميرمصدق كاتوزيان با خسرو عبداللهی و داريوش همايون

١۲ مارس ۲۰۰۴
۱۵ دقيقه‏‏‏‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 همه پرسی و مجلس موسسان‏

۵ مارس ۲۰۰۴
۲۹ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

  راديو فرانسه :  آمريکا از خواست مردم ايران برای زندگی در آزادی و تصميم گيری برای سرنوشت خويش پشتيبانی می کند.

۲۵ فوريه ۲۰۰۴
۴ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 ابعاد سياسی اول اسفند ۸۲

۲۵ فوريه ۲۰۰۴
۱۹ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 کانال يک:  نتيجه انتخابات مجلس هفتم ‏

۲۰ فوريه ۲۰۰۴
۱۷ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو اُسلو: بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامی‏ 
  انقلابی که اسلامی بود‏

١٤ فوريه ۲۰۰۴
۳۵ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 گزارش ويژه راديوفردا:  بحران انتخابات مجلس هفتم
 اميرمصدق كاتوزيان با محمد بسته نگار، داريوش همايون و مليحه محمدی

١۲ فوريه ۲۰۰۴
۲١ دقيقه‏‏‏‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامی‏

١١ فوريه ۲۰۰۴
٤۲ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 ميزگرد راديوفردا: دموكراسی و حقوق بشر  
  رد صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی‏ 
 ماشاء الله شمس الواعظين، داريوش همايون و مهران براتی

١۸ ژانويه ۲۰۰۴
۲٦ دقيقه‏‏‏‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راه آينده:  بحران سياسی ايران و مجلس شورای اسلامی‏

١۵ ژانويه ۲۰۰۴
١١ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

راديو بی بی سی ‏  بحران‎ ‎انتخابات مجلس هفتم ‏‎
خسرو صيف ‎حزب ملت ايران،‎ ‎پرويز ورجاوند‎ جبهه ملی ايران‎،‎
رضا پهلوی‎
شهريار ايران ‎و‎ ‎داريوش‎ ‎همايون‎ ‎حزب ‏مشروطه ايران‎.‎‏

١۳ ژانويه ۲۰۰۴
١۰ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

  راديو فرانسه : زمينه ها و زمانه ها 
 همايش " اتحاد جمهوريخواهان ايران"‏

١١ ژانويه ۲۰۰۴
۲۳ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 ۸۰ درصد کار ما آموزشی است‏

٧ ژانويه ۲۰۰۴
٤۲ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 انتخابات مجلس هفتم جمهوری اسلامی

۲۳ دسامبر۲۰۰۳
۳۹ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با بی بی سی: انتخابات اگر نتيجه عملی نداشته باشد از نفس می افتد  ١۹ دسامبر ٢٠٠٣  

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری  
 دستگيری صدام حسين و اثرات آن بر جمهوری اسلامی

١٤ دسامبر۲۰۰۳
١۵ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری  
 ‏‏‏در چشم توفان و بر لب آتشفشان

 ۲ دسامبر ۲٠٠٣    ۲٠ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 ‏‏‏نگرش ايرانی به رويدادهای جهانی

 ۲٦ نوامبر ۲٠٠٣    ٣۸ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با صدای آمريکا      مُدرنيته در ايران  

 ١٦ نوامبر ۲٠٠٣    ٤١ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
  بحران اتمی ايران ، جايزه صلح نوبل‏  

 ۲۲ اکتبر ۲٠٠٣    ٣٠ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ايران (کنفرانس هوشنگ وزيری)‏  

 ۸ اکتبر ۲٠٠٣    ٤۲ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 ميزگرد راديوفردا: دموكراسی و حقوق بشر  
  راه‌های گذار ايران به سوی دمکراسی 

۲۱ سپتامبر۲۰۰۳
۲٦ دقيقه‏‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
 ويژگی های يک روزنامه نگار چون (هوشنگ وزيری)

١٦ سپتامبر۲۰۰۳
٣٤ دقيقه‏‏

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 ميزگرد راديوفردا:
 بررسی فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و واكنش جامعه جهانی  

۱۲ سپتامبر۲۰۰۳
۲۲ دقيقه‏‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با   صُحبت اهل نظر: ٢۸ امرداد  

 ۲۱ اوت ۲٠٠٣    ٢٦ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با صدای آمريکا  رويدادهای سرنوشت ساز ٢۵ تا ٢۸ امرداد
١٣٣٢  و اثرات آن بر روند حوادث و تفکرات سياسی تاريخ معاصر ايران
 

 ٢٠ اوت ۲٠٠٣    ٤۵ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری 
  ‏‏‏بيماری های سياسی ايران در صد سال گذشته  

 ١۹ اوت ۲٠٠٣    ٤٣ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با راديو پيک, گوتنبرگ سوئد: 
  تفاوت ميان مشروطه خواهان و سلطنت طلبان.  

 ۱٣ اوت ۲٠٠٣    ٦۸ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 ميزگرد راديوفردا:  دموكراسی و حقوق بشر  
 ميراث انقلاب مشروطيت ايران به مناسبت نود و هفتمين سالگرد آن

 ٣ اوت ۲۰۰۳ 
۲٦ دقيقه‏‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با تلاش:  ٢۸‏‎ ‎مرداد “پيروزی“  قهرمان ملّی و ۵٠ سال
 
ژوئيه ٢٠٠٣            زيستِ پيروان در ناکامی‏

 مُصاحبه با   صُحبت اهل نظر: ائتلاف ....  

 ٣۱ ژوئيه ۲٠٠٣    ٢٧ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری   ‏‏‏آنچه در ايران امروز می گذرد  

 ٢٧ ژوئيه ۲٠٠٣    ٤٦ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با صدای آمريکا      شکنجه و قتل خانم زيبا کاظمی ....  

 ٢٧ ژوئيه ۲٠٠٣    ٤۵ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 گپسرا (Paltalk): مُصاحبه باسازمان فداييان اکثريت   ‏‏‏۲٠ ژوئيه ۲٠٠٣  

 قسمت يکم    ٧٦ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 قسمت دوم    ٧۸ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری   ‏‏‏نامه ها و رنجنامه ها  

 ١۸ ژوئيه ۲٠٠٣    ۲۲ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای فرازمند   ‏‏‏تظاهُرات ۱۸ تير  

 ۹ ژوئيه ۲٠٠٣    ۴۲ دقيقه‏

 

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با نيمروز: موج تظاهرات و برآمدن يک جامعه و فرهنگ سياسی تازه 
٢٠ ژوئن ٢٠٠٣    

 ميزگرد راديوفردا: احزاب سياسی، از مهمترين ملزومات دمکراسی 

 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۳    ۲۴ دقيقه‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با برنامه راه آينده:  تظاهرات مردم ايران
 ١۹ ژوئن ۲٠٠٣     ٣۲ دقيقه‏   

برای ديدن مُصاحبه

128 Kb/s ADSL..‎

28 kb/s Modem

 ميزگردی با شما:  موج فراخوان اتحاد ..
 ۲٣ مه ۲٠٠٣     ٧٠ دقيقه‏

برای ديدن مُصاحبه

128 Kb/s ADSL..‎

28 kb/s Modem

 مُصاحبه با راديو فرانسه:  ‏‏‏اتحاد جمهوری خواهان ايران  

 ١۸ مه ۲٠٠٣    ۲١ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری   ‏‏‏خاور ميانه در جنگ و صلح  

 ١۲ مه ۲٠٠٣    ۴٣ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری   ستونهای شکسته اصلاحات دوم خرداد  

 ۲۸ آوريل ۲٠٠٣    ۴٠ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 راديو صدای ايران: مُصاحبه با آقای مُهری   دفاع از ارزشها و نهادهای دمکراتيک

 ۲١ آوريل ۲٠٠٣    ۵٠ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 ميزگرد راديوفردا:  تاثير تغيير نظام عراق بر سرنوشت ايران و منطقه

 ١١ آوريل ۲٠٠٣    ۲۲ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با برنامه راه آينده:  جنگ عراق و آمريکا...
 ٣ آوريل ۲٠٠٣     ٩ دقيقه‏

برای ديدن مُصاحبه

128 Kb/s ADSL..‎

28 kb/s Modem

 ميزگرد راديوفردا:  تاثير بحران عراق بر سياست آمريكا در قبال جمهوری اسلامی

 ١۴ مارس ۲٠٠٣    ۲١ دقيقه‏

متن کامل

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با برنامه راه آينده:  پارلمان سوئد و حقوق بشر در ايران
 ٦ مارس ۲٠٠٣     ۲۲ دقيقه‏

برای ديدن مُصاحبه

128 Kb/s ADSL..‎

28 kb/s Modem

 ميزگرد راديو آزادی:  اظهار نظر در باره مانيفست جمهوريخواهى از اکبرگنجى

 ١۹ سپتامبر ۲٠٠۲    ۵٠ دقيقه‏

 

ضبط در هارد ديسک

برای شنيدن

 مُصاحبه با جام جم اينترناشنال
 ۲۴ مه ۲٠٠۲     ١۲٣ دقيقه‏

ضبط فايل در هارد ديسک

برای ديدن مُصاحبه

‎ 28 Kb/s Modem ‎
128 Kb/s ADSL..‎

28_Kb/s Modem
128 Kb/s ADSL..‎

 مُصاحبه با تلويزيون ملی ايران
 ١٧ مه ۲٠٠۲    ١٠۲ دقيقه

ضبط فايل در هارد ديسک

برای ديدن مُصاحبه

‎ 28 Kb/s Modem ‎
128 Kb/s ADSL..‎

28_Kb/s Modem
128 Kb/s ADSL..‎

 مُصاحبه با جام جم، خانم هما سرشار:             جمعه ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱
  مفهوم سياست و سياستگر را بايد عوض کرد


  آرشيو مُصاحبه‌ها ۱