صفحه نخست | نوشته‌ها | سخنرانی‌ها ‏| مصاحبه‌ها | پيوندها | ‏تماس

آرشيو نوشته‌ها

>> بازگشت به نوشته‌ها <<

  نسيمی که تندباد دگرگونی است

مارس ‌۲۰۰۵

  "نسيم دگرگونی" می‌وزد 

مارس ‌۲۰۰۵

  درسی که نگرفته‌اند 

فوريه ‌۲۰۰۵

  هاگوپ گابريليان، يک ايرانی ارمنی بزرگ    

فوريه ‌۲۰۰۵

  واپسين ايستادگی قبيله‌ها    

فوريه ‌۲۰۰۵

  روشنگری اروپائی بجای اصلاح مذهبی    

فوريه ‌۲۰۰۵

  افسون زدائی از سياست    

ژانويه ‌۲۰۰۵

  از همگريزی به همگرائی استراتژيک    

ژانويه ‌۲۰۰۵

  دگرگونی صورت مسئله    

ژانويه ‌۲۰۰۵

  به ياد هوشنگ پورشريعتی    

دسامبر ‌۲۰۰۴

  جنبشی که زمانش رسيده است    

دسامبر ‌۲۰۰۴

  نخستين پيروزى گفتمان نسل چهارم    

دسامبر ‌۲۰۰۴

  فراخوان ملی همه پرسی    

دسامبر ‌۲۰۰۴

  جنگی برسر تقدسها

نوامبر‏ ‌۲۰۰۴

  با شرکت امريکائيان و برای همه جهانيان

نوامبر‏ ‌۲۰۰۴

  نه تنها يک کاسه زهر

نوامبر‏ ‌۲۰۰۴

  درس بزرگ دردی بزرگ

اکتبر‏ ‌۲۰۰۴

  رضا شاه در سفرنامه‌هايش

اکتبر ‌۲۰۰۴

  بايد برای چالشهای بزرگ آينده آماده بود

اکتبر‏ ‌۲۰۰۴

  وجدان خفته جهان اسلام

اکتبر‏ ‌۲۰۰۴

  نا اميدی درماندگان

سپتامبر‏ ‌۲۰۰۴

  پيروزی خشم و کين 

سپتامبر‏ ‌۲۰۰۴

  لبه تيز حمله به جمهوری اسلامی  

اوت‏ ‌۲۰۰۴

 درسهای ۲۸ مرداد  

اوت‏ ‌۲۰۰۴

  بسوی يک سياست ليبرال  

اوت‏ ‌۲۰۰۴

  يك روز تاريخى و يك روز ياد ماندنى  

اوت‏ ‌۲۰۰۴

  عراق، ميدان تازه جهاد

اوت‏ ‌۲۰۰۴

  حزبی در سنت راست ميانه ليبرال    

ژوئيه‏ ‌۲۰۰۴

  هژده تير و شانزده آذر    

ژوئيه‏ ‌۲۰۰۴

  زوال گفتمان و سراشيب نسل انقلاب    

ژوئيه‏ ‌۲۰۰۴

  ناسيوناليسم و ساده انديشی    

ژوئيه‏ ‌۲۰۰۴

  جاى اقوام در جامعه و سياست ايران 

ژوئن‏ ‌۲۰۰۴

  موقعيت ويژه ايرانيان عرب زبان 

ژوئن‏ ‌۲۰۰۴

  "ناتوانی" دمکراسيها 

ژوئن‏ ‌۲۰۰۴

  نهال ده ساله ای که همچنان می بالد

مه‏ ‌۲۰۰۴

  دور تازه اصلاحات آرايشی

مه‏ ‌۲۰۰۴

  ياد مانده ها از برباد رفته ها

مه‏ ‌۲۰۰۴

  عراق با نگاهی «خلاف سياست»

مه‏ ‌۲۰۰۴

  يا ارتش يا اسلاميان

مه‏ ‌۲۰۰۴

  بشردوستی سياسی شده ما     

آوريل‏ ‌۲۰۰۴

  گوشه ای از مقاومت سياسی و فرهنگی     

آوريل‏ ‌۲۰۰۴

  جدائى دين از حكومت بس نيست     

آوريل‏ ‌۲۰۰۴

   ژاپن اسلامى در برابر جهان دشمن 

آوريل‏ ‌۲۰۰۴

   خاور ميانه و جهان سوم ذهن ما 

مارس‏ ‌۲۰۰۴

   مردم هر چه سزاوارشان

مارس‏ ‌۲۰۰۴

   پس از تحريم، همه پرسی 

مارس‏ ‌۲۰۰۴

   بيرون از مرداب انديشه و تاريخ 

فوريه‏ ‌۲۰۰۴

   دو بدهی جمهوری اسلامی به ايران 

فوريه‏ ‌۲۰۰۴

   گفتگو معانی زياد دارد 

فوريه‏ ‌۲۰۰۴

   کشش مقاومت ناپذير منطقه گرگ و ميش 

ژانويه‏ ‌۲۰۰۴

   پس از صدام حسين، قذافی 

ژانويه‏ ‌۲۰۰۴

   طبيعت و معجزه در فرهنگی شکست خورده 

ژانويه‏ ‌۲۰۰۴

  غير سياسی کردن روزهای تاريخی  ‎

ژانويه‏ ‌۲۰۰۴

  آرزوهای خوش برای همايش جمهوريخواهان  ‎

ژانويه‏ ‌۲۰۰۴

  حقوق بشر در ايران و در مبارزه ما

دسامبر ۲٠٠٣

  نويسنده ای در بهترين سنت رمان کلاسيک

نوامبر ۲٠٠٣‏‏ ‏

  در چشم توفان و بر لب آتشفشان

نوامبر ۲٠٠٣‏‏ ‏

  اصلاحات ومعمای انتخابات

نوامبر ۲٠٠٣

  تسخير تمدن يا انتقال فرهنگ غربی 

نوامبر ۲٠٠٣‏‏ ‏

  نويد ها و مسئوليت های جايزه صلح نوبل

نوامبر ۲٠٠٣

  نگرش ايرانی به رويدادهای جهانی 

 اکتبر ۲٠٠٣‏‏ ‏

  حزب به عنوان وجدان جامعه سياسی

سپتامبر ۲٠٠٣

  درد از دست رفتن يک روزنامه نگار انديشمند 

سپتامبر ۲٠٠٣‏‏ ‏

  جنبشی که با تعريف دوباره آغاز شد 

سپتامبر ۲٠٠٣‏‏ ‏

  بنياد ظلم در جهان اندک بود

ژوئيه ۲٠٠٣‏‏ ‏

  ‏‏‏بستن دفتر يک جنگ صليبی ۸۰ ساله 

ژوئن ۲٠٠٣

 ‏ ‏‏‏زندگی پس ازمردن پيش از مرگ 

ژوئن ۲٠٠٣

 اين بار فراخوان از درون است 

مه ۲٠٠٣

 ‏ ‏‏‏خاور ميانه در جنگ و صلح 

آوريل ۲٠٠٣

 ‏ دفاع از ارزشها و نهادهای دمکراتيک

آوريل ۲٠٠٣

 ‏ ستونهای شکسته اصلاحات دوم خرداد

مارس ۲٠٠٣

دوستی، و مردی، جانشين ناپذير

فوريه ۲٠٠٣

 درسهائی که از انقلاب اسلامی گرفته ايم

فوريه ۲٠٠٣

 چهل سال پس از يک انقلاب اجتماعی

فوريه ۲٠٠٣

 سرآغازی برای بازنگری همه چيز

فوريه ۲٠٠٣

 زير سايه تهديد کشتار جمعی

ژانويه ۲٠٠٣

 عرفيگرائی و جای مرکزی مسئله زن

ژانويه ۲٠٠٣

 ‏ اين پيکار درون و بيرون ندارد

دسامبر ‏۲٠٠٢

 واپسين ايستادگی بنيادگرائی اسلامی

اکتبر ۲٠٠٢

 ‏ اصلاحات گمشده درگردباد موقعيت انقلابی

اکتبر ۲٠٠٢

دستها بايد از دو سو بهم برسند

سپتامبر ‏۲٠٠٢

 ‏ از جنگل "هابسی" به موزائيک پلوراليستی

اوت ۲٠٠٢

 ‏ بايد از جای دشوارتر آغازکرد

ژوئيه ‏۲٠٠٢

 ‏ ايرانيان و مسئله اسرائيل و فلسطين

مه ‏۲٠٠٢‏

 ‏ ما يک ايده برانگيزنده می خواهيم

مه ‏۲٠٠٢‏

  بيرون آمدن از سه جهان ما

دسامبر ۲٠٠١

  جهان هويتها و وفاداريهای چندگانه

نوامبر ۲٠٠١‏

  جمهوری اسلامی و بحران افغانستان

نوامبر ۲٠٠١

گفتگوی تمدنها ، گريز و كژراهه ؟؟؟

نوامبر ۲٠٠١

 ‏ افزودن ورشكستگی انديشه بر شكست سياست

نوامبر ۲٠٠١

 ‏ به صف اصلی پيكار بپيونديم

اکتبر ۲٠٠١

اعلان مبارزه نه اعلان جنگ

اکتبر ۲٠٠١

  ضرب شست فرهنگی رو به زوال

اکتبر ۲٠٠١

 ‏ استفاده ابزاری از دوم خرداد

سپتامبر ۲٠٠١

 ‏ فرياد كشيدنها در بيابان

اوت ‏۲٠٠١

 ‏ جمهوريت نظام در خدمت اسلاميت آن

اوت ‏۲٠٠١‏

 ‏ تنها روزی كه مايه كشمكش نيست

ژوئيه ‏۲٠٠١‏

مردم از هر دو سر برنده اند

ژوئيه ‏۲٠٠١

 ‏ پيامی به هواداران جبهه ملی

ژوئن ‏۲٠٠١

 پيكار ايران با مدرنيته ( تجدد )

آوريل ۲٠٠١

 اين ديگر آغاز پايان است

مارس ۲٠٠١

 ‏ زمانی برای خوشبينی ، زمانی برای هشياری

مارس ۲٠٠١

 ‏ پيشبرد آنچه ۶٥ سال پيش آغاز شد

ژانويه ۲٠٠١

 ‏ فرهنگ سياسی آرمانی نداريم

ژانويه ۲٠٠١

 ‏ دادگاه حقيقت ، انديشيدن نينديشنی

نوامبر ‏۲٠٠٠

 ‏ چشم و زبان تيز "ولگرد" شهری ما

اکتبر ۲٠٠٠

 ‏ خشونت را از مبارزه بايد بيرون برد

اکتبر ۲٠٠٠‏

  چه كسی را از تجزيه می ترسانند ؟

اکتبر ۲٠٠٠

 ‏ مردم را به خشونت می رانند

سپتامبر ۲٠٠٠

 ‏ رضا شاه و برآمدن ايران

اوت ۲٠٠٠

 ‏ طرح غير امريكائی سرنگونی رژيم

اوت ۲٠٠٠

 ‏ پيكارها و نوآوريهای مشروطه نوين

ژوئن ۲٠٠٠

 اصلاح دينی سپری شده است

مه ۲٠٠٠

  " نه" ای ديگر و سنگری ديگر

مارس ۲٠٠٠

 ‏ انقلاب اجتماعی صحنه سازی نيست

فوريه ۲٠٠٠

‏‏ توانائی گذار از سده ۲٠ به هزاره نو

ژانويه ۲٠٠٠

 از چهارديواری به فضای عمومی

دسامبر ‏١٩٩٩

  سازشی برسر استراتژی رهائی رژيم

ژوئن ‏١٩٩٩

  مردم خود می دانند با دين چه كنند

مه ‏١٩٩٩

 ‏ اسلام و معمای دويست ساله تجدد و سنت

آوريل ‏١٩٩٩

 استراتژی مبارزه ای كه كار می كند

آوريل ‏١٩٩٩

 ‏ گوشه هائی بديع از كشاكش با تجدد

مارس ‏١٩٩٩

 ‏ انتخابات به عنوان سرچشمه اقتدار سياسی

فوريه ‏١٩٩٩

 ‏ چالش اسلامی اينهمه نيست

سپتامبر ‏١٩٩۸

 مشروطه خواهان در بحث برسر خاتمی

اوت ‏١٩٩۸

 ‏ انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و انقلاب ديگر

فوريه ‏١٩٩۸

 ‏ رايی که منظره سياسی را دگرگون کرد

مه ۱۹۹۷

 ‏ ميدان واپسين پيروزی جامعه مدنی

آوريل ‏١٩٩۷

صفحه نخست